Κρεβάτι Ντυτό GK18 , Εργοστάσιο Επίπλων, Γούτης, Καραπάνος , ΟΕΚρεβάτι Ντυτό GK18 , Εργοστάσιο Επίπλων, Γούτης, Καραπάνος , ΟΕ